TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 คณะวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) – เฉพาะนักเรียนในโครงการพสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
  • เป็นนักเรียนในโครงการพสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • พฤกษศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
 • จำนวนที่รับ
  • 5 คน
 • การคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

 • คุณสมบัติ
  • เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสสวท. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายสอวน.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาะเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ 25 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 34 คน
  • เคมี 30 คน
  • ชีววิทยา/สัตววิทยา 10 คน
  • ฟิสิกส์ 25 คน
  • พฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ 10 คน
  • เคมีวิศวกรรม 12 คน
  • ธรณีวิทยา 4 คน
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
  • ชีวเคมี 20 คน
  • วัสดุศาสตร์ 5 คน
  • จุลชีววิทยา 10 คน
  • เทคโนโลยีทางอาหาร 5 คน
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 200 คน
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และวมว.)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และ วมว.)
  • มีผลการเรียนอยู่ในอันดับที่ 1-10 ของโรงเรียน หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.60
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ 12 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 คน
  • เคมี 5 คน
  • ชีววิทยา/สัตววิทยา 15 คน
  • ฟิสิกส์ 5 คน
  • พฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ 7 คน
  • เคมีวิศวกรรม 13 คน
  • ธรณีวิทยา 4 คน
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 คน
  • ชีวเคมี 20 คน
  • วัสดุศาสตร์ 5 คน
  • จุลชีววิทยา 5 คน
  • เทคโนโลยีทางอาหาร 5 คน
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 144 คน
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

 • คุณสมบัติ
  • ได้รับการคัดเลือกจากสวทช. ให้เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • หรือได้รับคัดเลือกจากสสวท. ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในงาน International Young Physicist’s Tournament
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตวศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • เคมีวิศวกรรม
  • ธรณีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ชีวเคมี
  • วัสดุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีทำภาพและการพิมพ์
  • เทคโนโลยีทางอาหาร
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16