รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่หาดใหญ่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่ภูเก็ต
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ่
  • ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • สถิติ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • ปฐพีศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเภสัชศาสตร์-หาดใหญ่
  • เภสัชกรอุตสาหการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์-หาดใหญ่
  • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ชุมชนศึกษา
  • (หน้า 10)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 11)
 • คณะการแพทย์แผนไทย-หาดใหญ่
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ปัตตานี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา
  • พลศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • จิตวิทยา
  • สุขศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการประมง-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  • เทคโนโลยีการประมง-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • วิทยาศาสตร์นิเทศ
  • (หน้า 16)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปัตตานี
  • ภูมิศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • สังคมสงเคราะห์
  • การจัดการสารสนเทศ
  • ประวัติศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาจีน-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
  • ภาษาเกาหลี
  • มลายูศึกษา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษามลายู
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเยอรมัน
  • ปรัชญาและศาสนา
  • (หน้า 16)
 • วิทยาลัยอิสลามศึกษา-ปัตตานี
  • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
  • อิสลามศึกษา
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • การสอนอิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • (หน้า 18)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะประยุกต์
  • (หน้า 18)
 • คณะรัฐศาสตร์-ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 19)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ:จีน-หลักสูตรนานาชาติ
  • จีนศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ไทยศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิเทศศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ยุโรปศึกษา
  • (หน้า 19)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 20)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 20)
 • โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภูเก็ต
  • การจัดการระบบวิศวกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • (หน้า 21)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 22)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 22)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 23)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 7)

จำนวนรับ

 • รวม 1,897 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: