TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง การจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กําหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร

  • 27 มีนาคม – 18 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนรับ

  • 80 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์