รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

ปฏิทินรับตรง59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการและคุณบัติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ระบบโควตา (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

 • รับสมัคร
  • 3 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ / วิทย์ / คณิต / สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ระบบรับตรง

 • รับสมัคร
  • 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ / วิทย์ / คณิต / สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00

ระบบคัดเลือกกลาง Admissions

 • รับสมัคร
  • 6 – 17 พฤษภาคม 2559
 • คุณสมบัติ
  • มีผลการสอบ O-NET
  • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปฏิทินรับตรง59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559

เว็บไซต์