TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง59 นักเรียนผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการจัดการ
 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 59 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5