TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 คณะแพทยศาสตร์ 4 โครงการ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 – 30 กันยายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
  • ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดข้างต้น โดยมีระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 3 เป็นหลักฐาน
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
  • ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก
  • เป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่สมัคร
  • ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ยกเว้นอำเภอเมือง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  • เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของโครงการสอวน. และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
  • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  • 60 คน
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  • ชลบุรี 4 คน
  • ระยอง 4 คน
  • จันทบุรี 6 คน
  • ตราด 2 คน
  • สมุทรปราการ 2 คน
  • นครนายก 2 คน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  • 3 คน
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • 30 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ (จัดสอบโดย กสพท.)
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13