TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2558
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่ : หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่ : หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 2)
 • โควตาพื้นที่
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
  • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 5)
 • (โควตาพื้นที่ : หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่ : หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10