TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ(EEBA) (รอบ2) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูกตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 25 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ พิจารณาจากคะแนนสอบอย่างน้อย 1 รายการ จากรายการดังต่อไปนี้
  – TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  – IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ
  – SAT (Verbal หรือ Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน หรือ
  – CU-TEP (เทียบเป็นคะแนน TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  – TU-GET (เทียบเป็นคะแนน TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  – GAT 85 (Part 2: English) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • มีคะแนนแสดงผลการเรียนในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้
  – SAT 1 (Match) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  – PAT 71 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หรือ
  – ผลคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าเกรด B

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 80 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ห้อง 5605 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. และวันเสาร์ 09.00-12.00 น.
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยใบสมัครพร้อมเอกสารจะต้องถึงสำนักงานโครงการฯภายในวันที่ 25 เมษายน 2556

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ