TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พระนครเหนือ-ระยอง 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2558
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 4)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 10)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ม.6
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ปวช.
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ปวส.
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
  • (หน้า 2)
 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
  • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 6)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 5)
 • (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก : หน้า 10)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13