TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2559

[ หน้า 8 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20