TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พระนครเหนือ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักศึกษาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
    • ออกแบบเซรามิกส์
    • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • สถาปัตยกรรม
    • ออกแบบภายใน
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
    • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
    • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช. ชั้นปีสุดท้าย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึงเทอม 2/2557 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 95 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5