รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับผู้จบ ปวช.)
   • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (รับผู้จบ ปวช.)
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (รับผู้จบ ปวส.-เทียบโอน)
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึงภาคเรียนที่ 2/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ถึงภาคเรียนที่ 2/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความประพฤติดี โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง
 • กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าในระดับภาค ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ที่งานบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 295 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์