รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 25 กันยายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม 40 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุม 3 คน
  • วิศวกรรมวัดคุม 5 คน
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค 3 คน
  • วิศวกรรมเคมี 10 คน
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี 10 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 10 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 4 คน
  • วิศวกรรมโยธา 10 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 15 คน
  • วิศวกรรมอาหาร 5 คน
  • วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 10 คน
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง 5 คน
  • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 10 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • วิศวกรรมสารสนเทศ 10 คน
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ 2 คน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 คน
  • วิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม 5 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นม.4, ม.5 เป็นอันดับต้น ของกลุ่มนักเรียนสายวิทย์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ในชั้นม.4, ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑืที่กำหนด ดังนี้
  • โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้นม.6 สายวิทย์ อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
  • สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
  • การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นม.6 หรือได้รับการพิจราณาเป็นรายๆ ไปในสายวิทย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
   • นักเรียน 100 คน ขึ้นไป เสนอชื่อได้ 3 คน คือนักเรียนที่ได้อันดับ 1-3
   • นักเรียน 200 คน ขึ้นไป เสนอชื่อได้ 6 คน คือนักเรียนที่ได้อันดับ 1-6
   • นักเรียน 300 คน ขึ้นไป เสนอชื่อได้ 10 คน คือนักเรียนที่ได้อันดับ 1-10
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 207 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนเสนอชื่อ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์