TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาการวิจัยสังคม สังคมวิทยาฯ(โครงการพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 30 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 1 – 12 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือคาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2554 หรือ ของปีการศึกษา 2555
  • ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาคเรียนการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.5
  • ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

จำนวนรับ

  • ประมาณ 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง – ที่สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์