รับตรง59 โควตาและรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 โควตาและรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (2 รอบ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบหนึ่ง : 20 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2558
 • รอบสอบ : 5 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • รอบโควตา : 1 – 22 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • ธุรกิจการบิน
   • การจัดการท่องเที่ยว
   • ธุรกิจภัตตาคาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์