รับตรง59 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบหนึ่ง : 15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558
 • รอบสอง : 19 สิงหาคม – 24 กันยายน 2558
 • รอบสาม : 30 กันยายน – 1 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์/ยาง/ไม้
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 2090 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์