รับตรง59 โครงการหลัก 3 โครงการ คณะแพทย์รามาธิบดี ม.มหิดล 2559

รับตรง59 โครงการหลัก 3 โครงการ คณะแพทย์รามาธิบดี ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศปฏิทินและคุณสมบัติการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 โครงการหลัก ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

  • ระบบมหิดลรับตรง
  • ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ (วิธีพิเศษ โดยคณะฯ)
  • ระบบรับตรง กสพท.

รับตรง59 โครงการหลัก 3 โครงการ คณะแพทย์รามาธิบดี ม.มหิดล 2559

รับตรง59 โครงการหลัก 3 โครงการ คณะแพทย์รามาธิบดี ม.มหิดล 2559

รับตรง59 โครงการหลัก 3 โครงการ คณะแพทย์รามาธิบดี ม.มหิดล 2559

รับตรง59 โครงการหลัก 3 โครงการ คณะแพทย์รามาธิบดี ม.มหิดล 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์