รับตรง59 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานี 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานี 2559 (2 รอบ)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการ

 • รอบแรก
  • รับสมัคร → 1 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2558
  • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ → 24 ตุลาคม 2558
  • ประกาศผลสอบ → 27 ตุลาคม 2558
  • รายงานตัว/ลงทะเบียน → 31 ตุลาคม 2558
 • รอบสอง
  • รับสมัคร → 1 พฤศจิกายน 2558 – 20 มกราคม 2559
  • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ → 23 มกราคม 2559
  • ประกาศผลสอบ → 26 มกราคม 2559
  • รายงานตัว/ลงทะเบียน → 30 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมบริการ, หลักสูตรภาคภาษาไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
   • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
   • สาขาวิชาการจัดการสปา
   • สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์
 • Faculty of Hospitality Industry, International Program
  • Bachelor of Business Administration
   • Hotel & Resort Management
   • Culinary Arts and Kitchen Management

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 รอบแรกใช้ 4 ภาคเรียน รอบสองใช้ 5 ภาคเรียน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอมสับภาษณ์อย่างเดียว (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป)
 • สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสอมสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง59 ประเภทโควตา วิทยาลัยดุสิตธานี 2559 (2 รอบ)

เว็บไซต์