รับตรง59 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ม.ทักษิณ 2559

รับตรง59 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ม.ทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 4)

วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษามลายู
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน แผน 1
   • ภาษาจีน แผน 2
   • สารสนเทศศึกษา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 3)

วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
   • สถิติ
   • คณิตศาสตร์
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
  • ได้รับเกียรติบัตรระดับชาติในด้านต่าง ๆ หรือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • เป็นนักเรียน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ ดูแล ของมหาวิทยาลัย (วมว.) หรือ
  • เป็นนักเรียน ที่เคยสอบผ่านและเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือ
  • เป็นผู้เคยเข้าแข่งขันหรือประกวดโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารองชนะเลิศอันดับสอง หรือ
  • ได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่แสดงถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จากสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 208 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์