รับตรง59 ส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม ม.ทักษิณ 2559

รับตรง59 ส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม ม.ทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษามลายู
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน แผน 1
   • ภาษาจีน แผน 2
   • ภาษาอังกฤษ
   • สารสนเทศศึกษา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
   • สถิติ
   • คณิตศาสตร์
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมทำงานต่อต้านยาเสพติด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 111 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์