รับตรง59 ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ม.ทักษิณ 2559

รับตรง59 ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ม.ทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 5)

วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ประวัติศาสตร์
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาไทย
   • ภาษามลายู
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน แผน 1
   • ภาษาจีน แผน 2
   • สารสนเทศศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรนิเทศบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การประกอบการและการจัดการ
   • การจัดการการค้าปลีก
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะการแสดง
   • ศิลปะการออกแบบ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พละศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • ศิลปศึกษา
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • (หน้า 3)

วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สถิติ
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร ดังนี้
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาการและนันทนาการ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ และได้ลำดับที่ 1 – 5
  • เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชนและทั่วไปในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและได้ลำดับที่ 1 – 5
  • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ และกีฬานักเรียนระดับภาค และได้ลำดับที่ 1 – 4
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 108 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาความสามารถทางกีฬา
 • ยื่นผลการเรียน
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: