TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง59 โควตาแพทย์แผนไทย 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นทายาทหมอพื้นบ้าน หรือแพทย์แผนไทย โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • จังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดละ 1 คน รวม 14 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3