รับตรง59 โควตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2559

รับตรง59 โควตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 – คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 – คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 – คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 4 หน่วยกิต
 • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์