รับตรง59 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 กรกฏาคม 2558 – 12 มกราคม 2559 (แบบพิจารณาผลการเรียน)
 • 3 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2558 (แบบยื่นเกียรติบัตร)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • แบบพิจารณาผลการเรียน
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ดังนี้
   • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 – ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.25 – ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 – ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 – ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แบบยื่นเกียรติบัตร
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.80
  • ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันดังต่อไปนี้
   • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 โดยสอวน. (ยกเว้นวิชาดาราศาสตร์)
   • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเยาวชน (JSTP)
   • โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom
   • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
   • โครงการพลังงาน
   • โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
   • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
   • โครงการอื่นๆ ในระดับชาติ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน จากโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์