รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 11)

โครงการเปิดรับ

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • (หน้า 2)
 • โควตานักกีฬา
  • (หน้า 2)
 • โควตาศิลปวัฒนธรรม
  • (หน้า 2)
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
  • (หน้า 3)
 • โควตาโครงการรักษ์เกษตร
  • (หน้า 3)
 • โควตาเรียนดีชนบท
  • (หน้า 3)
 • โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
 • โควตาเพาะพันธุ์ปัญญา
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • การปกครอง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2558 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการ คณะ หรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • รวม 880 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์