รับตรง59 ทายาท อสม. เขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

รับตรง59 ทายาท อสม. เขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทายาท อสม. ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน
   • สาธารณสุขศาสตร์ 5 คน
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 3 คน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท อสม. ที่ออกโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์