รับตรง59 สายตรง จป. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

รับตรง59 สายตรง จป. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย โครงการสายตรง จป. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาเลยกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทย์คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ได้รับคำแนะนำจากผู้ซึ่งประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) หรือศิษย์เก่า และสามารถอ้างอิงบุคคลนั้นๆ ได้ โดยมีเอกสารแสดงประกอบ
 • เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคม โดยมีสารแสดงประกอบ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์