รับตรง59 วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

รับตรง59 วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยมสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • หากมีความสามารถทางด้านกีฬา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีเอกสารแสดงประกอบ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 13 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์