รับตรง59 โครงการเพชรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ 2559

รับตรง59 โครงการเพชรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล 40 คน
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย 15 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง 30 คน
   • ทัศนศิลป์ 40 คน
   • ศิลปะการออกแบบ 40 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางด้านสาขา ตามที่สมัคร โดยมีหลักฐานต่างๆรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 165 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน (ถ้ามี)
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์