รับตรง59 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 กรกฎาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมทั่วไป (ไม่แยกสาขาวิชา) 100 คน – ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 คน – ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาดังนี้
  • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
 • มีผลคะแนนการสอบ PAT 3
 • เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์