รับตรง59 เยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2559

รับตรง59 เยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 คน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 50 คน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 45 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30 คน
   • เทคโนโลยีอาหาร 40 คน
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 45 คน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม 45 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจ 40 คน
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 40 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 20 คน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 40 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ 40 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 610 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์