รับตรง59 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2559 (4 รอบ)

รับตรง59 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2559 (4 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • (รอบที่ 1) 2 – 10 กรกฎาคม 2558
 • (รอบที่ 2) 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558
 • (รอบที่ 3) 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2558
 • (รอบที่ 4) 18 – 30 กันยายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบริหาร 50 คน
   • การจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • คณะวิเทศศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วิเทศธุรกิจ : จีน 50 คน
   • จีนศึกษา 40 คน
   • ไทยศึกษา 30 คน
   • วิเทศศึกษา (วิเทศธุรกิจ:เกาหลี, เกาหลีศึกษา) 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 คน
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามแต่ละคณหรือสาขาวิชากำหนด
 • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 480 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลางชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์