รับตรง59 ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ คณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 • เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือเป็นญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรง ดังนี้
  • มีบิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย ที่สืบสายโลหิตโดยตรง เป็นแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือ
  • มีพี่ชาย หรือพี่สาว ร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา เป็นแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน
  • โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร ผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์