โครงการรับตรง สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT)
  • ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์
  • ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา หรือตาบอดสี

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบระบบออนไลน์ จำนวน 400 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ