รับตรง59 MDX, MD02, DTX คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 MDX, MD02, DTX คณะแพทย์ ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ โครงการ MDX, MD02, DTX ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการ MDX – ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • รับทั่วประเทศ 44 คน
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษา อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าว ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • โครงการ MD02 – ผลิตแพทย์เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
 • โครงการ DTX – ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • รับทั่วประเทศ 10 คน คณะทันตแพทยศาสตร์
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษา อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าว ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • รวม 130 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์