โครงการรับตรง โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ 2556

โครงการรับตรง โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนือง 2 – 3 ปี

ข่าวด่วน

ระดับปริญญาตรี 4 ปี – รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษดังนี้

 • จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี – รับผู้สำเร็จการศึกษากำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส.

 • จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   (สำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)
 • จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต – http://www.admission.kmutnb.ac.th/
 • สมัครที่มหาวิทยาลัย – ผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์