โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.นเรศวร 2556

โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.นเรศวร 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์) ประจําปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

มหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบการรับเข้าศึกษา 2 แบบ คือ แบบยื่นคะแนน และแบบสอบข้อเขียน

แบบยื่นคะแนน จํานวน 20 คน – โดยผู้สมัครใช้คะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
01 ภาษาไทย — 25 %
03 ภาษาอังกฤษ — 25 %
04 คณิตศาสตร์ — 25 %
05 วิทยาศาสตร์ — 25 %

แบบสอบข้อเขียน จํานวน 20 คน – โดยผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนรายวิชาต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
21 ภาษาไทย 3 — 50 คะแนน
23 ภาษาอังกฤษ 3 — 50 คะแนน
24 คณิตศาสตร์ 3 — 50 คะแนน
25 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 3 — 50 คะแนน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 30 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 4-5 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 40 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง – งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS) ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ