โครงการรับตรง โครงการพิเศษต่างๆ (รอบ 2) ม.นเรศวร 2556

โครงการรับตรง โครงการพิเศษต่างๆ (รอบ 2) ม.นเรศวร 2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ (รอบ 2) ประจําปีการศึกษา 2556 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ดังต่อไปนี้

ข่าวด่วน

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียร์กีฬา
2. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
3. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • 4 – 5 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียรกีฬา
  – คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  – คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
  – คณะสังคมศาสตร์
  – วิทยาลัยนานาชาติ
  (รวม 9 คน)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
  – คณะมนุษยศาสตร์
  (รวม 32 คน)
 • โครงการสําหรับผู้มีความสามารถทางด้านทัศนศิลป์
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  (รวม 30 คน)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง – ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคาร QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ