รับตรง59 โควตาโรงเรียน ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง59 โควตาโรงเรียน ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อรับปริญญาตรี ประเภทโควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • สารสนเทศศึกษาและซอฟแวร์วิสาหกิจ
 • เทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ที่อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • ให้โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
  • นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
  • จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียน
 • ให้โควตาโรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ
  • ยกเว้นในเขต 4 จังหวัดข้างต้น
  • จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์