โครงการรับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2556

โครงการรับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2556

ด้วยโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทําการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้ที่มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) และPAT ได้แก่วิชา PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ที่โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนอาคาร 11 ชั้น 1
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ