โครงการรับตรง คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา (รอบ 2) 2556

โครงการรับตรง คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา (รอบ 2) 2556

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GAT และ PAT)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 3 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน – 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ – 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด – 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ – 40
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว – 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร – 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ – 40 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 • ต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบ GAT: ความถนัดทั่วไป และ PAT1: ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (ที่ยังไม่หมดอายุ): คะแนนสอบที่ใช้ได้คือ คะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 สอบเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา ถึงครั้งที่ 1/2556 สอบเดือนตุลาคม

จำนวนรับ

 • รวม 280 คน

วิธีสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่ http://sbba.ms.src.ku.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์