รับตรง59 นร.ที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 นร.ที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 19 สิงหาคม – 20 กันยายน 2558
 • รอบที่ 2 : 6 – 25 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลป์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความรู้ ความสามารถพิเศษ เจตคติที่ดี และความตั้งใจศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์