โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 – ม.6) ดังนี้
  – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.75
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 • ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 – ม.6) ดังนี้
  – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ สามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ