รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 17 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
  – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
 • เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ