โครงการรับสมัครนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัด วิศวกรรมรถไฟ 2556

โครงการรับสมัครนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัด วิศวกรรมรถไฟ 2556

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับนักเรียนไทยมุสลิมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนหนักงานที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาช่างเครื่องกล – รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างโยธา – รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม – รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • สาขาการเดินรถ – รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปีขึ้นไป หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

คุณสมบัติ

 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
 • ส่วนสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดรอบอกเมื่อหายใจไม่น้อยกว่า 75 ซม.
 • ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต้ำกว่า 2.5
 • สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการทหารรักษาดินแดน (จบ รด.ปี 3)

จำนวนรับ

 • 12 อัตรา

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ สำหนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-274471 โทรสาร 073-203883

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ