TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการสอบตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตนเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า 3.00 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ที่กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ