รับตรง59 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 30 คน
  • ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • รูปแบบที่ 1
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสาขาวิชาวิทย์-คณิต
  • เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆดังนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  • จะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติ รอบสุดท้าย และ/หรือได้รับรางวัลระดับภูมิภาค
 • รูปแบบที่ 2
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิชาวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในรายวิชาดังต่อไปนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ
  • ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะต้องได้รับความคิดเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์