โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคพิเศษ) ม.เชียงใหม่ 2556

โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคพิเศษ) ม.เชียงใหม่ 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 22 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 1 – 29 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

คุณสมบัติ

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ณ หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ