TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาจีน(โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันขงจื้อ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน นักศึกษาจะเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และเรียนที่ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

กําหนดการรับสมัคร

  • 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ที่กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ