โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

เพื่อนเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตนทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางภาษาไทยเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 10 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย
  • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาไทยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • มีความสามารถทางการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน ภาษาไทย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
  • มีความรู้และทักษะทางภาษาไทย ด้านหลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี เหมาะสมแก่ระดับ ม. 6

จำนวนรับ

  • 20 คน

วิธีสมัคร

  • รับสมัครทางไปรษณีย์ – โดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)เท่านั้น ถือวันที่ตามที่ตราประทับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ